Pravidlá súťaže FB


Chceš zažiť neopakovateľnú adrenalínovú jazdu s Ferrari? Tak zdieľaj, lajkuj a vyhraj!. Staň sa naším fanúšikom SuperÚverySK a môžeš vyhrať jednu z troch adrenalínových jázd v mestách Bratislava, Žilina alebo Košice. Spolu so skúseným inštruktorom si vychutnáš 40 min jazdu s Ferrari 488 GTB alebo s Lamborghini Gallardo.
Trvanie súťaže od 10.5.2023 do 31.5.2023
Žrebovanie súťaže 31.5.2023
Hodnota jednej ceny je 225 EUR. V cene je 40 minút jazdy alebo 2× 20 min. v 2 autách – na výber: Ferrari 488 GTB alebo Lamborghini Gallardo, Pohonné hmoty, Diaľničná známka, Havarijné poistenie (vozidlá sú havarijne poistené s prívlastkom autopožičovňa), Poistenie s 10% spoluúčasťou, Inštruktor počas celej doby jazdy, Voucher je určený pre 1 osobu v termíne od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023 (vrátane). Vozidlo môžu šoférovať len osoby staršie ako 18 rokov s platným vodičským preukazom skupiny B.
Pravidlá súťaže: www.superuvery.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Účel súťaže: Účelom súťaže je propagácia profilu https://www.facebook.com/Superuvery/ na sociálnej sieti Facebook
2. Organizátor súťaže: Organizátorom súťaže je spoločnosť HK invest s.r.o., so sídlom: Nixbrod 5399, 93401 Levice (ďalej len "organizátor"), prevádzkovateľ portálu SuperÚvery.sk. Organizátor vyhlasuje spotrebiteľskú súťaž o 3x jazdu s Ferrari.
3. Miesto a čas konania súťaže: Podmienky tejto súťaže sa vzťahujú na územie SR a súťaž je organizovaná prostredníctvom fan page portálu SuperÚvery.sk  na sociálnej sieti Facebook v období od 10. 5. - 31. 5. 2023.
4. Podmienky účasti v súťaži: Do súťaže o výhry sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá má registrovaný profil na sociálnej sieti Facebook, bude sledovať na Facebooku SuperÚvery.sk v termíne suťaže, prispevky s témou súťaže, pridá svoj like a zazdieľa funpage stránky. Osoba je staršia ako 18 rokov
5. Výhry a žrebovanie: Žrebovanie prebehne automatizovaným systémom žrebovania vyžrebuje dňa 1.6.2023 troch výhercov, ktorý získajú cenu jazda s Ferrari. Výhercom sa stane účastník súťaže, ktorý splnil všetky podmienky účasti v súťaži stanovené týmito pravidlami súťaže, a bol náhodným výberom vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich. Oznámenie o výsledku žrebovania prebehne kontaktovaním vyžrebovaného výhercu zaslaním správy s oznámením o výhre prostredníctvom sociálnej siete Facebook najneskôr 24 hod. od vykonania žrebovania. Pokiaľ výherca na oznámenie o získaní výhry neodpovie organizátorovi v lehote 2 pracovných dní od vykonania žrebovania, výhra prepadne v prospech organizátora súťaže. Výhru výhercovi doručuje organizátor súťaže. Organizátor zodpovedá za včasnosť doručenia a za vlastnosti výhry. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa výhry je výherca oprávnený uplatňovať výlučne voči orgaanizátorovi súťaže ako poskytovateľovi výhier. Organizátor neposkytuje výhercom možnosť inej náhrady namiesto získanej výhry.

6. Vylúčenie z účasti na súťaži: Z účasti na súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora súťaže a ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Týmto osobám nevznikne žiadny nárok na akúkoľvek výhodu poskytovanú v tejto súťaži.
7. Informácia o spracúvaní osobných údajov pre účely súťaže: Organizátor nebude disponovať so žiadnymi osobnými údajmi súťažiacich
8. Možnosť vymáhania výhier zo súťaže: V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry z tejto súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a možnosti ich uplatnenia sa riadia podmienkami upravenými v týchto pravidlách. V prípade, ak nastanú pochybnosti o nárokoch na výhru, rozhoduje o existencii nároku organizátor súťaže.
9. Daňová povinnosť: Predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení sú vecné (nepeňažné) výhry v hodnote nad 350 € (slovom: tristopäťdesiat eur). Pri zdanení výhry v hodnote vyššej ako 350 Eur je výherca povinný zdaniť iba sumu, prevyšujúcu hodnotu 350 €. Organizátor vydá výhercovi doklad (oznámenie) o hodnote nepeňažnej výhry. Hodnota nepeňažnej výhry na uvedenom doklade musí zahŕňať aj daň z pridanej hodnoty. Výherca v celom rozsahu zodpovedá za splnenie daňovej a odvodovej povinnosti, prípadne ďalších povinností, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Úprava a zmena pravidiel súťaže: Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže.
11. Zverejnenie pravidiel súťaže: Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.superuvery.sk od 10.5.2023, a najviac 20 dní po ukončení súťaže. V listinnej podobe sú pravidlá dostupné v mieste sídla organizátora súťaže.
12. Zodpovednosť za škodu: Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, nedoručením alebo zrieknutím sa výhry. Organizátor nenesie zodpovednosť za funkčnosť internetového pripojenia, a iných telekomunikačných zariadení, za prepravné a doručovacie služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
13. Všeobecné ustanovenie: Táto súťaž je organizovaná ako propagačná spotrebiteľská súťaž v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov. Účasť v súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Porušenie, obchádzanie alebo zneužitie týchto pravidiel súťažiacim je dôvodom na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže. Ak sa vyskytnú dôvodné pochybnosti ohľadom splnenia podmienok účasti na tejto akcii alebo vzniku nároku na kupón v rámci tejto akcie, rozhoduje v konkrétnych prípadoch o účasti na tejto akcii a/alebo o vzniku nároku na cenu s konečnou platnosťou poverený vedúci pracovník organizátora, ktorého rozhodnutie je konečné. Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania oprávnenou osobou a účinnosť dňom ich zverejnenia.


 
Pre lepší online zážitok používame súbory “cookies”. Vďaka nim presnejšie analyzujeme návštevnosť a prispôsobujeme používateľské nastavenia. Súhlasíte so spracovaním súvisiacich osobných údajov?
Vlastné nastavenia cookies

Nevyhnutné cookies

povolené

Nevyhnutné cookies sú potrebné pre fungovanie webu.


Ostatné cookies


Ostatné cookies sú cookies, ktoré sú používané predovšetkým za účelom zvýšenia užívateľského komfortu, ponúknutia reklamy podľa záujmov užívateľa, zostavovania anonymných štatistík o využívaní webstránky.

Viac informácií o cookies